Slovník pojmů

Samonivelační stěrka

Samonivelační stěrky slouží k vyrovnání starých i nových podkladů pod dlažby, plovoucí podlahy, podlahoviny (koberce, PVC). Mohou však tvořit i konečnou nášlapnou vrstvu. Samonivelační stěrky jsou ve velmi tekutých konzistencích, která zajistí perfektní rozlití do plochy a díky samonivelační vlastnosti vytvoří dokonale rovnou a vodorovnou plochu.

Samonivelace

Samonivelace je vlastnost materiálů vytvořit dokonale rovnou a vodorovnou plochu pouze za pomocí gravitace, tedy bez vnějšího lidského zásahu. Pojem samonivalace vychází z postupu, používaného v geodézii a stavebnictví, kde se pomocí nivelačního přístroje (niveláku) vytyčuje vodorovná rovina a měří se výškové rozdíly v terénu.

Zimní opatření při výrobě betonu

Potřeba betonovat se zimními měsíci mírně poklesá, nicméně jsou stavby a práce, kde je nutné čerstvý beton použít i v zimě. Moderní betonárny jsou vybavené technologiemi, které betonování v zimě umožňují a zavádí tedy v zimních měsících tzv. zimní opatření.

Pevnost betonu v tlaku

Pevnost betonu v tlaku je velikost napětí, kterým je působeon ona zkušební vzorek betonu a jeho velikost při porušení zkušebního vzorku se rovná třídě betonu.

Recyklované kamenivo

Recyklované kamenivo je podle normy ČSN EN 206 značení pro "kamenivo získané při úpravě anorganického materiálu dříve použito v konstrukci".

Frakce kameniva

Kamenivo používané v betonových směsích je rozděleno do několika základní frakcí. Každá frakce kameniva je vhodná na jiný typ konstrukce. Kamenivo se rozděluje do frakcí pomocí normovaných sít. Síta mají různé rozměry ok (otvorů), kterými propadávají jednotlivé částice.

Čerstvý beton

Pojmen čerstvý beton je označována směs cementu, drobného a hrubého kameniva, vody, přísad a příměsí, která je zcela zamíchána a připravena na uložení a zpracování.

Pohledový beton

V současné době se velmi rychle vžil pojem pohledový beton. Nejedná se však o normativní označení betonu, ale pouze zažité označení částí stavby, na které spočívají pohledy lidí.

Betonárna

Betonárna (betonárka) je zařízení, v němž se vyrábí beton. Mezi nejdůležitější části betonárny patří sklady jednotlivých složek betonu, přisunovací systémy a dávkovací zařízení složek betonu, míchací a ovládací centrum, dispečink a recyklační centrum.

Autodomíchávač

Autodomíchávač (domíchávač, mix) je nákladní dopravní prostředek, který se využívá pro přepravu čerstvého betonu, namícháného na betonárně.

Anhydritové podlahy

Anhydrit – z chemického hlediska se jedná o síran vápenatý CaSO4. Jde o běžnou laboratorní a průmyslovou chemikálii, která se mimo jiné používá na silnicích jako bílé čáry.

Tvrdnutí betonu

Tvrdnutí je chemický a fyzikální pochod, při němž se tuhá směs vody a cementu přeměňuje v tvrdou hmotu, která zvyšuje svou pevnost díky procesu hydratace.

Tuhnutí betonu

Tuhnutí je chemický proces, při kterým směs vody a cementu tvoří cementovou kaši a tuhne v pevnou hmotu. Podle pevnostní tříd cementu je určen začátek tuhnutí. Nejběžněji použivané cementy pevnostní třídy 42,5 mají stanoven počátek tuhnutí nejdříve za 1 hodinu, nejpozději pak do 12 hodin od smíchání cementu s vodou.

Záměsová voda do betonu

Voda je jednou z hlavních složek při výrobě betonu. Voda po smíchání s cementem tvoří cementovou pastu, která v betonu slouží jako pojivo. Kritéria pro záměsovou vodu jsou stanoveny v souladu s požadavky normy ČSN EN 1008 - Záměsová voda do betonu.

Betonový potěr

Betonový potěr je typ betonové směsi, který se skládá z cementu, vody a písku (kameniva) o maximální velikosti zrna 4mm. Betonový potěr se často označuje také jako cementový potěr nebo cementová mazanina nebo také betonová mazanina. Betonový potěr se na betonárnách vyrábí v několika pevnostních třídách, které odpovídají pevnostním třídám betonu.

Suchý beton

Suchý beton je obecně zažité označení pro beton nebo potěr, které neobsahuje žádnou přidanou záměsovou vodu. Suchý beton obsahuje pouze vlhkost z kameniva. Před zpracováváním betonu na stavbě je vhodné jej přemíchat v míchačce, což se ale v praxi příliš často neděje.

Konzistence betonu

Konzistencí čerstvého betonu romuzíme odpor proti přetváření. Konzistence vyjadřuje, jak moc je česrtvý beton tekutý nebo naopak sypký. Konzistence je rozdělena do několika tříd a to podle použité metody zkoušení.

Hydratace cementu
Nahlédněme nyní trochu do teorie, ale jen natolik, abychom pochopili, co se v cementu děje, aby se z něho stala tuhá hmota, která stmeluje štěrk a písek v tvrdý, odolný a pevný beton. Toto nám pomůže pochopit, proč je nutné volit jednotlivé složky betonu ve správné kvalitě a množství a proč je třeba míchat, ukládat, zpracovávat a ošetřovat beton patřičným způsobem, abychom vyrobili materiál, který nám nejen dobře poslouží, ale který vyrobíme ekonomicky.
Plastifikátory

Plastifikátory jsou chemické přísady, které se přidávají do betonu během jeho míchání v rozmezí od 0,2 do 5 % hmotnosti cementu, by se změnily nebo vylepšili vlastnosti čerstvého nebo tvrdnoucího betonu. Množsví plastifikátorů by nemělo překročit doporučené dávkování udávané výrobcem.

Přísady do betonu
Jestliže potřebujeme, aby měl beton zvláštní vlastnosti, přidáváme do betonové směsi v malém množství různé přísady. Jsou to například plastifikátory, které usnadňují zpracování betonové směsi, nebo urychlovače tuhnutí, nebo naopak příměsi, které tuhnutí směsi zpomalují.
Štěrkopísek
Kamenivo je kostrou betonu. Je tedy potřeba, aby mezery mezi zrny kameniva vyplněné cementovým pojivem byly co nejmenší. Štěrkopísek je přírodní směsí drobného a hrubého kameniva.
Písek - potěrák - drobné kamenivo
Drobné kamenivo, kterým je písek, se lidově nazývá potěrák. Potěrák je složka, která v betonu zastává funkci plniva. Jednotlivá zrníčka písku mají průměr asi 0,1 až 4 mm a mely by být v pásku obsažena přibližně stejnoměrně ve všech velikostech.
Vysokopecní cement
Vysokopecní cementu obsahuje vysokopecní strusku, je vhodný na stavbu přehrad a základů. Má nižší počáteční pevnost kvůli malému vývinu hydratačního tepla a je odolnější vůči agresivním chemickým vlivům.
Struskový cement

Struskový cement je takový, který kromě čistého portlandského cementu obsahuje také vysokopecní strusku a to v množství 40-80%.

Portlandský cement

Portlandský cement je nejvíc používaným druhem cementu při výrobě betonu a malty. Obsahuje směs oxidů kovů alkalických zemin vápníku, poté také oxidy křemíku a hliníku. Portlandský cement a podobné materiály jsou vyráběny pálením vápence (jako zdroje vápníku) s jílem nebo s pískem(zdroj křemíku), čímž vzniká spečenina se zdrojem sulfidů (nejčastěji sádra). Výsledný prášek po smíchání s vodou začne hydratovat a tím tuhne.

Cement

Cement je práškové stavební pojivo, které po smíchání s vodou tuhne a tvrdne.

Protože tento proces probíhá nejen na vzduchu, ale i pod vodou, řadíme cement mezi pojiva hydraulická., tzn. taková, která ke tvrdnutí nepotřebují přístup vzduchu, na rozdíl od pojiv vzdušných, jako je například vápno.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa