Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky
dle ustanovení § 1751 Občanského zákoníku.

obchodní společnosti Mujbeton.cz, se sídlem Rybníky VII 721, 760 01, Zlín – Prštné, IČ: 03131955 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 83624 pro prodej zboží prostřednictvím E-shopu přístupného z internetové adresy www.MujBeton.cz přístupné i z aplikací mobilních zařízení

Kontaktní údaje prodávajícího:

Administrativní sídlo a provozovna: Rybníky VII 721, 760 01, Zlín – Prštné
Tel.: 601 394 170
Email: info@MujBeton.cz
Web: www.MujBeton.cz

1. DEFINICE

1.1. Následující výrazy, psané velkými počátečními písmeny, mají v těchto Obchodních podmínkách a uzavřených Kupních smlouvách takto definovaný význam:

„Prodávající“ - obchodní společnost Mujbeton.cz, se sídlem Rybníky VII 721, 760 01, Zlín – Prštné, IČ: 03131955 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 83624;

„Kupující“ - osoba, Podnikatel nebo Spotřebitel, který uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu nebo která má zřízený Uživatelský účet. Pro účely této smlouvy se Kupujícím rozumí také jakákoliv osoba (mimo Prodávajícího), která vstupuje na Stránky;

„Obchodní podmínky“ - tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího;

„Občanský zákoník“- zákon č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ke dni vydání Obchodních podmínek;

„Kupní smlouva“ - kupní smlouva uzavřená prostřednictvím E-shopu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku, o dodávce betonových směsí;

„Podnikatel“ - osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku;

„Spotřebitel“ - fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná;

„E-shop“ - elektronický objednávkový systém Prodávajícího, přístupný prostřednictvím webového rozhraní na www.MujBeton.cz. Na této webové adrese je rovněž E-shop provozován; E-shop může být přístupný i prostřednictvím aplikací pro mobilní zařízení.

„Uživatelský účet“ - osobní účet Kupujícího v E-shopu, přístupný z webového rozhraní Stránek pomocí přihlašovacích identifikačních údajů – uživatelského jména a hesla, popsaný v čl. 3 Obchodních podmínek.

„Zboží“ - betonové směsi, jejichž základní vlastnosti a charakteristika je popsána a Kupujícímu sdělena při objednávání Zboží;

„Druh Zboží“ - jednotlivý typový druh betonu, označený v souladu s technickými normami a popsaný na Stránkách;

„Stránky“ - webové stránky na adrese www.MujBeton.cz, jejichž součástí je i E-shop;

„Kupní cena“ - cena za Zboží dle uzavřené Kupní smlouvy. Součástí Kupní ceny, pokud není stanoveno jinak, jsou její jednotlivé položky odsouhlasené Kupujícím při vyplňování objednávky, zejména cena dopravy a souvisejících služeb (např. čerpání betonu);

„Doba vykládky“ - doba vyprázdnění každého dopravního prostředku (zpravidla domíchávače); V ceně zboží je zahrnuta 30ti minutová vykládka zboží na stavbě. Při zdržení autodomíchávače na stavbě bude účtován poplatek 130Kč bez DPH za každých započatých 15 minut.

„Výrobce“ - smluvní partner Prodávajícího, výrobce a prodejce betonových směsí, prostřednictvím kterého Prodávající plní svůj závazek k dodání Zboží z uzavřené Kupní smlouvy;

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Obchodní podmínky podávají závazné definice pojmů, stanoví pravidla nákupu a prodeje Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího, pravidla pro uzavření Kupní smlouvy a v případě uzavření Kupní smlouvy doplňují práva a povinnosti sjednané v Kupní smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

2.2. Ustanovení Kupní smlouvy mají, v případě rozporu s Obchodními podmínkami, aplikační přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

2.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.4. E-shop ani uživatelský účet nemusí být v provozu nepřetržitě (zejm. z důvodu údržby systému) a Prodávající nenese žádnou odpovědnost za odstávky či nefungování E-shopu.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Kupujícímu bude po prvním sdělení údajů zřízen uživatelský účet a může tak přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z uživatelského rozhraní potom může provádět objednávky Zboží, kontrolovat stav objednávek, výši poskytovaných slev atd. Zřízení uživatelského účtu však není podmínkou objednání Zboží a uzavření Kupní smlouvy.

3.2. Při registraci je Kupující povinen uvést správné a pravdivé identifikační údaje a při jakékoliv jejich změně, zejména však před každou objednávkou Zboží, zkontrolovat a případně aktualizovat identifikační údaje.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, které je tvořeno zadanou e-mailovou adresou a heslem, které si Kupující zvolí. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a neposkytovat tyto informace jiným osobám. V případě porušení této povinnosti odpovídá za tímto vzniklou újmu.

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Výběr jednotlivých parametrů Kupní smlouvy probíhá prostřednictvím objednávkového interaktivního formuláře E-shopu. Kupující zadává náležitosti Kupní smlouvy a požadované parametry dodání Zboží, a to zejména: své identifikační údaje, požadovaný Druh Zboží, množství Zboží, místo dodání, požadovaný termín dodání a způsob platby.

4.2. Průvodce. Průvodce objednáním betonu je systém nápovědy, který pomáhá Kupujícímu při základní orientaci v problematice při výběru druhu (včetně konzistence) a množství Zboží. Konečný výběr daného Druhu a Zboží a jeho množství je však vždy nutné konzultovat s odborníkem. Veškeré rady či doporučení poskytnutá Prodávajícím jsou pouze orientační, bez znalosti konkrétních podmínek stavby. Prodávající neodpovídá za výběr nevhodného druhu Zboží a špatného množství, a to ani v případě jeho doporučení.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat parametry Kupní smlouvy zadané Kupujícím, zejména z důvodu nemožnosti splnění dodávky Zboží dle takto zadaných požadavků.

4.4. Identifikační údaje Kupujícího.

4.4.1. Kupující je povinen při objednávání Zboží uvést Prodávajícímu správné a úplné identifikační údaje. V případě, že Kupující vstupuje do E-shopu prostřednictvím svého Uživatelského rozhraní, je povinen tytu údaje zkontrolovat a případně aktualizovat. Identifikačními údaji se rozumí:
(a) v případě Podnikatele: firmu, identifikační číslo osoby (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ), sídlo; email pro komunikaci, telefonní číslo;
(b) v případě Spotřebitele: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, email pro komunikaci, telefonní číslo;

4.4.2. Identifikační údaje a totožnost Kupujícího je Prodávající nebo Výrobce betonu, oprávněn (ne povinen) kontrolovat a ověřovat, a to jak při uzavírání Kupní smlouvy, tak při předávání Zboží

4.5. Druh Zboží.

4.5.1. Kupující může druh Zboží zadat přímým zadáním požadovaného druhu betonu (např. uvedeného v projektu nebo doporučeného odborníkem) nebo využít nápovědy Prodávajícího prostřednictvím internetového průvodce nebo on-line poradce. Označení Druhu Zboží odpovídá jeho popisu na Stránkách a platným technickým normám.

4.5.2. V rámci objednávání druhu Zboží rovněž volí Kupující konzistenci pro požadovaný druh Zboží, a to podle stupňů

 • S1 Zavlhlá
 • S2 Měkká
 • S3 Velmi měkká
 • S4 Tekutá
 • S5 Velmi tekutá


4.5.3. Při objednávání druhu Zboží volí dále Kupující i velikost maximálního zrna kameniva:

 • Dmax 4mm
 • Dmax 8mm
 • Dmax 16mm
 • Dmax 22mm


4.6. Množství Zboží.

4.6.1. Zboží je dodáno v požadovaném množství i v případě odchylky plus mínus 5%. V takovém případě je Kupující povinen zaplatit sjednanou cenu Zboží, bez ohledu na zvýšení či rozdíl v množství v této toleranci.

4.6.2. Množství dodaného Zboží je určeno v dodacím listu Výrobce a takto uvedené množství Zboží je rozhodující pro posouzení případných množstevních vad Zboží.

4.7. Místo dodání.

4.7.1. Místo dodání musí být dostupné pozemní komunikací a dostupné pro dopravu požadovaného druhu a množství Zboží, tj. musí být přístupné pro domíchávač (mix). Místo dodání musí být na území ČR. , pokud není sjednáno jinak.

4.7.2. Kupující je povinen v místě dodání zajistit možnost bezvadné vykládky, zejména pak dopravní dostupnost pro domíchávač (mix) o hmotnosti nejméně 12 000 kg, odpovídající přerušení či omezení provozu na pozemních komunikacích a tomu odpovídající dopravní značení, následné očištění dopravních komunikací, sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění dopravních mechanismů, veškerá bezpečnostní opatření, povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezeních (výjimky), potřebné omytí dopravních prostředků přímo na místě dodání, tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, jinak je povinen na svůj náklad případné znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch odstranit a odpovídá za újmu tím způsobenou, přítomnost oprávněné osoby (stavbyvedoucího, zaměstnance či jiné pověřené osoby) převzít zboží, včetně případného provedení předepsané inspekce a přejímacích zkoušek.

4.8. Termín dodání.

4.8.1. Kupující si zvolí požadovaný termín dodání. V případě, že termín dodání není možné splnit, zpravidla Prodávající Kupujícího kontaktuje a bude sjednán odpovídající termín dohodou stran.

4.8.2. Povinnost dodat Zboží včas splní Prodávající v případě dodání Zboží s odchylkou 90 minut. V případě objednání většího množství Zboží (tj. dodání Zboží více dopravními prostředky) se termín dodání Zboží přiměřeně posunuje o dobu nutnou k Vykládce Zboží dopraveného předchozími dopravními prostředky.

4.8.3. V případě větších betonáží mohou být jednotlivé dodávky a přesné dojezdy jednotlivých dopravních prostředků sjednány i telefonicky.

4.9. Kupní cena.

4.9.1. Kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran ve výši uvedené v potvrzené objednávce. Kupní cena zahrnuje samotnou cenu Zboží, náklady na dopravu Zboží a související služby (např. čerpání betonu, uložení betonu pásovým dopravníkem atd.);

4.9.2. Sleva z Kupní ceny. Prodávající může poskytnout slevu z Kupní ceny. Poskytování slev je závislé zejména na množství a pravidelnosti odebíraného Zboží a na podmínkách konkrétního výrobce v daném regionu. Na slevu není právní nárok.

4.9.3. Kupní cena je v celé výši hrazena zálohově, tj. dopředu a je podmínkou uzavření Kupní smlouvy.

4.9.4. Ke Kupní ceně může být účtován poplatek za prodlouženou Dobu vykládky a poplatek za likvidaci nespotřebovaného objednaného množství betonu.

4.9.5. Povinnost vrátit Kupní cenu. Prodávající je povinen vrátit již zaplacenou Kupní cenu, resp. její část, v případě, že: nedošlo k uzavření Kupní smlouvy nebo Zboží nebylo dodáno nebo v případě odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající je povinen vrátit zaplacenou Kupní cenu nebo její část na účet, ze kterého byla Kupní cena na účet Prodávajícího připsána a není-li takový účet zjistitelný, potom na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v objednávce. Tímto způsobem bude Kupujícímu vrácena i část Kupní ceny odpovídající poskytnuté slevě.

4.10. Způsob platby.

4.10.1. Kupující může Zboží zaplatit (a) bankovním převodem, (b) on-line bankovním převodem prostřednictvím Systému Payu, (c) pomocí úvěru.

4.10.2. Prodávající žádné poplatky za platby nepožaduje. V případě, že jsou požadovány poplatky ze strany bank nebo vydavatelů platebních karet popř. společnosti zajištující internetové platby, bude Kupující upozorněn na tyto poplatky ještě před odesláním závazné objednávky a tyto budou započteny do celkové Kupní ceny.

4.10.3. Kupní cena je považována za uhrazenou, jestliže je připsána na účet Prodávajícího nebo je společnosti zajišťující on-line platby sděleno Kupujícímu, že platba je zaplacena.

4.10.4. Kupující bere na vědomí, že náklady platební transakce, které nese jeho bankovní ústav, jdou k jeho tíži.

5. TECHNICKÉ KROKY VEDOUCÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1. K uzavření Kupní smlouvy dochází splněním následujících technických kroků: (1) Odesláním objednávky, (2) Zaplacení Kupní ceny; (3) Potvrzení objednávky Prodávajícím.

5.2. Objednávka. Po výběru druhu Zboží a podmínek jeho dodání je vygenerována Objednávka. Až do odeslání objednávky má Kupující právo měnit či doplňovat parametry objednávky návratem do Výběrového formuláře. Kliknutím na virtuální tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ odesílá Kupující závaznou objednávku Prodávajícímu.

5.3. Potvrzení přijetí objednávky. Poté, co je ze strany Kupujícího odeslána závazná objednávka, potvrdí Prodávající její přijetí elektronickou poštou na emailovou adresu zadanou Kupujícím a případně, podle zvoleného typu platby, vygeneruje a zašle podklady pro zaplacení Kupní ceny.

5.4. Placení Kupní ceny. Prodávající zvolí jeden ze způsobů platby a provede platbu. Kupní cena je zaplacena okamžikem jejího připsání na účet Kupujícího. Zaplacení Kupní ceny je potvrzeno Kupujícímu zasláním elektronického daňového dokladu současně se závazným potvrzením objednávky, na email sdělený Kupujícím.

5.5. Potvrzení objednávky. Po zaplacení Kupní ceny a po zjištění možnosti splnění požadované objednávky zašle Prodávající Kupujícímu závazné potvrzení objednávky, současně s daňovým dokladem (fakturou). Tímto okamžikem vzniká mezi Prodávajícím a Kupujícím smluvní vztah a je uzavřena Kupní smlouva, na základě které vzniká Prodávajícímu povinnost dodat Zboží a Kupujícímu povinnost Zboží převzít.

5.6. Kupní smlouva může být také uzavřena popř. doplněna prostřednictvím emailové nebo telefonické mezi stranami, ve výjimečných případech i v listinné podobě. V tomto případě se uzavírání smlouvy řídí obecnými pravidly pro uzavírání smluv v Občanském zákoníku a nepoužijí se pravidla pro uzavírání smluv na dálku. Tímto způsobem bude Kupní smlouva uzavírána zejména v případě, že bude nutné dojednat podrobnosti jednotlivých dodávek Zboží.

6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1. Kupující je povinen na sjednaném místě dodání Zboží převzít a zkontrolovat a potvrdit převzetí Zboží v dodacím listu. V dodacím listu je Kupující povinen zároveň vytknout veškeré zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce.

6.2. Dodací list. V dodacím listu je jako Dodavatel označen výrobce betonu a smluvní partner Prodávajícího. Jako odběratel je označen Prodávající. Kupující potvrzuje převzetí Zboží v dodacím listu v kolonce „stavba“. Prodávající splní svoji povinnost dodat Zboží jeho dodáním prostřednictvím Výrobce.

6.3. Maximální Doba vykládky. Pokud není sjednáno jinak, je maximální Doba vykládky 30 minut od příjezdu domíchávače na místo dodání.

6.4. Kupující prohlašuje, že zcela odpovídá za jednání osob na jím určeném místě dodání a zavazuje se zabezpečit, že na tomto, jím určeném místě dodání, nebudou činit jeho jménem úkony žádné třetí osoby. Osoba, která v místě dodání jedná, podepisuje a činí jakákoliv právní jednání za Kupujícího je považována za Kupujícím určeného zmocněnce.

6.5. Kupující bere na vědomí, že Zboží – dodávané betony, obsahují cement a Zboží je tak zařazeno, ve smyslu zákona č. 350/2011 a vyhlášky č. 402/2011Sb. do kategorie „dráždivá látka“. Kupující je povinen zajistit v místě dodání příslušná opatření k tomu, aby nedošlo k poškození zdraví osob v místě dodání a za provedení a zajištění těchto opatření odpovídá v celém rozsahu Kupující.

6.6. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho faktickým převzetím a tímto okamžikem na něj přechází i nebezpečí škody na věci.

7. JAKOST ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v souladu s platnými normami a odpovídající platným předpisům a v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou.

7.2. Kupující je povinen Zboží zkontrolovat bezprostředně při předání a veškeré zjistitelné vady uvést v dodacím listu.

7.3. Prodávající neodpovídá za vady Zboží v následujících případech:
(a) Kupující nezajistí v místě dodání Zboží bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření v souladu s normami a správnými technologickými postupy pro zpracování betonu;
(b) V případě přidání vody nebo jakýchkoliv přísad do čerstvého betonu na žádost Kupujícího;
(c) V případě smíšení s betonem od jiného dodavatele;
(d) V případě objednání nevhodného Druhu Zboží a užití Zboží k nevhodným účelům;
(e) Přemísťování betonu v místě dodání a manipulaci s betonem za použití jiných mechanickým prostředků, než Výrobce;
(f) V případě znehodnocení zboží v důsledku prodloužení Doby vykládky;
(g) V případě, že Kupující odepře přístup technologa Prodávajícího nebo Výrobce;
(h) V dalších případech stanovených zákonem, Kupní smlouvou nebo Obchodními podmínkami;

7.4. Podmínky uplatnění reklamace. Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání Zboží jsou za přítomnosti Prodávajícího nebo Výrobce (osoby jimi pověřené) zhotoveny zkušební vzorky. Kupující není, až do konečného vyřízení reklamace, odstranit reklamovanou dodávku Zboží a je povinen umožnit Prodávajícímu odběr vzorků.

7.5. Nároky z vad Zboží.

7.5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), tedy zejména:

7.5.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
(a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
(b) na odstranění vady opravou věci,
(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
(d) odstoupit od smlouvy.

7.5.3. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

7.5.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.5.5. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.6. Záruka. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je dodáno ve složení odpovídající dohodě, závazné normě a technickému označení Druhu Zboží. Prodávající poskytuje Kupujícímu, jestliže je Spotřebitel, záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na vady Zboží spočívající v tom, že dodané Zboží je dodáno v jiné, než sjednané kvalitě a nejsou naplněny důvody pro vyloučení odpovědnosti za vady.

7.7. Reklamační pravidla. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla popř. elektronicky na kontaktech uvedených v záhlaví Obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel zprávu od Kupujícího ohledně reklamovaného Zboží.

7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. S ohledem na znění ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, z důvodu povahy Zboží, které podléhá rychlé zkáze (je možné je zpracovat pouze v určitém čase a není možné je po zpracování jinak použít), je nenávratně smíšeno s jiným zbožím a je upraveno (vyrobeno) na přání Kupujícího je od Kupní smlouvy možné odstoupit pouze do doby, než je započato s výrobou Zboží, v pochybnostech 8 hodin před požadovaným termínem dodání.

8.2. Prodávající je oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí Zboží Kupujícím, zejména v případě, že nebude schopen dodat Zboží, zpravidla z důvodů na straně jeho smluvních partnerů – výrobců betonu.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

8.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit Kupní cenu za tu část plnění, s jejímž plněním bylo započato. Za započetí plnění se považuje začátek míchání betonu u Výrobce.

9. INFORMACE POSKYTOVANÉ PRODÁVAJÍCÍM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

9.1. V souladu zejména s ustanoveními § 1811, § 1820 a § 1826 Občanského zákoníku sděluje Prodávající Kupujícímu následující informace:
(a) Náklady komunikačních prostředků na dálku (připojení k internetu, popř. telefonní služby) si hradí Kupující sám, dle tarifu poskytovatelů těchto služeb a tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající neúčtuje žádné poplatky za využívání E- shopu.
(b) Platby Zboží se platí zálohově, předem. Výše kupní ceny a způsob její úhrady je sjednán Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou tyto VOP. Na rámec Kupní ceny mohou být účtovány poplatky spojené s prodlouženou vykládkou a cena likvidace nespotřebovaného Zboží.
(c) Kupní smlouva není uzavřena ani na dobu neurčitou a ani nezavazuje žádnou ze stran k opakovanému plnění;
(d) Odstoupení od smlouvy je upraveno v čl. 8.
(e) Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém nebo slovenském jazyce.
(f) Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
(g) Technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy jsou popsány v čl. 5.
(h) Prodávající má právo, ale ne povinnost archivovat uzavřené Kupní smlouvy. Případně archivované Kupní smlouvy nemá Prodávající povinnost poskytovat.
(i) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
(j) Práva vznikající z vadného plnění jsou popsána v čl. 7 Obchodních podmínek.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

10.3. Uzavřením smlouvy nebo zřízením Uživatelského účtu dává Kupující souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, případně pro účely vedení Uživatelského účtu, byl-li zřízen. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

10.4. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících typem produktu, který je Zbožím dle této smlouvy, popř. obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Zároveň Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. Za předpokladu, že k uskutečnění nákupu na Stránkách a plnění z Kupní smlouvy není třeba, aby docházelo k ukládání tzv. cookies, může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

10.5. Prodávající má možnost při zpracování osobních údajů použít třetí osobu (zpracovatele). Osobní údaje Kupujícího je Prodávající oprávněn poskytnout Výrobci, popř. dopravci.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
(a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
(b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;

10.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavřená Kupní smlouva, spolu s Obchodními podmínkami, obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany ujednali a k žádným jiným ujednáním, nad rámec toho, co je v této smlouvě uvedeno nemá být přihlíženo. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
Ukáže-li se některé z ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatným, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy podle § 576 Občanského zákoníku; to platí obdobně pro případ zdánlivého (nicotného) ustanovení. V pochybnostech se má za to, že by k uzavření Kupní smlouvy došlo i bez neplatné (resp. zdánlivé) části.
Pokud jakákoli část závazku podle uzavřené Kupní smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků.
Doručovacími kontakty Prodávajícího jsou údaje uvedené v záhlaví Kupní smlouvy a není – li tam kontakt uveden, potom v těchto Obchodních podmínkách. Doručovacími kontakty Kupujícího jsou údaje uvedené v Uživatelském účtu a pokud tento není zřízen, potom údaje sdělené Prodávajícími při uzavírání Kupní smlouvy. Smluvní strany přebírají odpovědnost za doručování prostřednictvím emailu a a odpovídají za to, že k těmto emailům mají přístup pouze smluvní strany nebo jimi zmocněné osoby.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2014

Zlíně dne 1.8.2014


MujBeton.cz s.r.o.
Daniel Tkáč a Jiří Galandr, jednatelé

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

 • the pay
 • Raiffeisen bank
 • Visa & Mastercard
 • Cemex
 • Taš stappa